Dne 25.10. se uskutečnila schůze předsedů SVJ s jednatelkou firmy IROMEZ s.r.o.. Při podpisu smlouvy na pět let je nabízena sleva 11.3%. Nejdříve jsem si řeknul, že každá kačka dobrá. A souhlasné mručení kolemsedících mě v tom utvrzovalo. Jenže mě kamarád za týden po schůzi požádal, že dostal smlouvu na svůj rodinný domek a abych se na ní podíval. Předal mi balík papírů, a že mi věří.. To si snad dělají srandu, když jsem si to nesl domů. Čekal jsem jednoduchý dodatek o slevě,která vlastně stejně slevou není, protože při lehce zjistitelných cenách na stránkách ERU,  má Pelhřimov se svými 711Kč/GJ od středu pohybujícího se kolem 600Kč/GJ, skoro nejdražší teplo v ČR. Na našem domě tak přispíváme 200.000kč/rok  (spotřeba 2000GJ) navíc. Plynová kotelna vyjde na 1.4 mil.Kč, takže by byla zaplacena za 7 let. Při čtení Smlouvy o dodávce tepla zjišťuji, že na konci je napsáno, že nedílnou součástí smlouvy jsou i Obchodní podmínky, technické parametry odběrného místa, zpracování osobních údajů a cenové ujednání.  Takže jsem zbystřil a začetl se do 28 ! stránek Obchodních podmínek. A náhle mi bylo jasné, že asi sleva je jen vábnička a podepsání smlouvy by nás postavilo do postavení platících otroků.  Možná, že si to uvědomuje i Město, protože s tím Memorandem o podpoře centrálního tepla je zatím ticho po pěšině.  A jen pro zajímavost ze smlouvy:

1. Dodavatel je oprávněn jednostranně předepisovat Odběrateli zálohové platby (nyní platíme za spotřebovanou energii každý měsíc, což dává přehled jak jsme na tom s penězi po celý rok.) 2. Cena tepelné energie může být Dodavatelem jednostranně stanovena jako dvousložková či jednosložková s vyúčtováním. (proto dodatek v podobě výkonu odběru, tj náběh na to, že se bude platit paušální cena + cena za teplo). 3. Odběratel je povinen neprodleně písemně sdělit Dodavateli: plánované rekonstrukce, či jiné změny na stávajícím odběrném zařízení a vyžádat si souhlas Dodavatele s jejich prováděním (no comment) 4.Smluvní strany se zavazují zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které si poskytly či se dozvěděly v souvislosti s uzavřením či plněním smlouvy o dodávce tepelné energie, jenž nejsou veřejně přístupné (dále jen „důvěrné informace.) (hlavně vše pod pokličkou) 5. Dodavatel je oprávněn vypovědět smlouvu o dodávce tepelné energie jen z těchto důvodů: ukončení provozu zdroje tepelné energie nebo rozvodného tepelného zařízení, na které je napojen objekt Odběratele ( to je super!) 6. Nesouhlasí-li Odběratel se změnou ceny tepelné energie, respektive změnou Ceníku Dodavatele, je oprávněn ji odmítnout a Smlouvu z tohoto důvodu vypovědět s výpovědní lhůtou 2 měsíce, která počíná běžet prvního dne kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla výpověď Dodavateli doručena. OK a teď jiný odstavec  - V případě, že je tato Smlouva ukončena z důvodů na straně Odběratele (např. výpovědí Smlouvy ze strany Odběratele, písemnou dohodou Smluvních stran z důvodu na straně Odběratele)  před uplynutím doby trvání této Smlouvy, sjednané v článku 7 odst. 7.1. této Smlouvy, zavazuje se Odběratel nejpozději do 2 měsíců ode dne ukončení této Smlouvy  zaplatit Dodavateli částku, jejíž výše se rovná součtu výše jednotlivých slev z ceny tepelné energie, které byly Dodavatelem poskytnuty Odběrateli dle této Smlouvy v jednotlivých kalendářních rocích v období od účinnosti této Smlouvy do okamžiku jejího ukončení, a to spolu s úrokem ve výši, rovnající se zákonné výši úroku z prodlení. (Pár předsedů na schůzi si myslelo, že maximálně případně doplatí slevu. Takže asi ne.) 7.Tato smlouva včetně jejích dále uvedených příloh představuje úplnou dohodu mezi smluvními stranami a nahrazuje a ruší veškeré dřívější dohody smluvních stran, písemné i ústní, úmluvy a nabídky s výjimkou těch, které jsou výslovně začleněny do této smlouvy. (A o to jde, zrušit všechno uzavřené před tím).