SVJ Pražská 1197

Pelhřimov

Domovní řád

DOMOVNÍ  ŘÁD

Společenství vlastníků jednotek Pražská 1197,1198 a 1199, Pelhřimov

 Čl. I.

 Úvodní ustanovení

 

I/1. V návaznosti na příslušné zákony a prováděcí vyhlášky, městské vyhlášky a stanovy „Společenství vlastníků jednotek Pražská 1197,1198 a 1199, Pelhřimov“ (dále jen SVJ) obsahuje domovní řád pravidla pro užívání domu, bytů, nebytových prostor a společných částí domu, jejich zařízení, které vlastní vlastníci bytových jednotek tak, jak je zapsáno na listu vlastnictví 4915 v katastrálním území Pelhřimov.

I/2. Pravidla a předpisy, která se váží k vlastníkovi bytu platí i pro osoby, jimž vlastník byt pronajal a to hlavně v těch bodech, kde se jedná o udržování pořádku, dodržování příslušných zákonů , bezpečnosti domu, společných prostor v domě.  Pokud hodlá vlastník bytu pronajmout byt s příslušenstvím, oznámí, podle zákona, jména a kontakty na osoby, kterým byt pronajímá a je povinen je seznámit s Domovním řádem.     

I/3. Účelem Domovního řádu je zajistit dodržování pravidel pro klidné soužití obyvatel domu, dodržování pořádku a hygienických podmínek ve společných prostorech domu a na příslušenství k bytům vlastníků, pečovat o bezpečnost domu a jeho obyvatel podle platných právních předpisů a stanov SVJ,  popřípadě technických předpisů.

 Čl. II.

 Základní pojmy

 

 II/1. Bytem - bytovou jednotkou - se rozumí místnost nebo soubor místností, které jsou určeny k bydlení. Vlastník nebo nájemník a s ním bydlící osoby či návštěvy bytové jednotky jsou uživateli bytu.

 II/2. Nebytové prostory jsou jednotlivé místnosti nebo soubory místností, které jsou určeny k jiným účelům než  k bydlení. Nebytovými prostorami nejsou příslušenství bytu ani společné  prostory (části) domu.

 II/3. Společnými částmi domu jsou zejména:

vodorovné a svislé nosné konstrukce včetně základů domu, obvodové stěny domu, střecha včetně výplní výstupních otvorů, izolací, hromosvodů, lávek, dešťových žlabů a svodů venkovních či vnitřních, zápraží, schody, vchody a vstupní dveře do domu, schodiště, chodby včetně oken, výplně stavebních otvorů hlavní svislé konstrukce, 

obvodové stěny prostorově ohraničující byt i v případě, že jde o nenosné svislé konstrukce, všechny nosné svislé konstrukce uvnitř bytu s výjimkou povrchových úprav,

kočárkárny, kolárny, prádelny, sušárny, místnosti výměníkových (předávacích) stanic, výtahy a prostory strojoven výtahů, 

rozvody elektrické energie až k bytovému jističi za elektroměrem, protipožární zařízení, nouzové osvětlení, osvětlení společných částí,

systémy rozvodu a příjmu televizního signálu, kamerového systému a datových sítí až k zapojení do bytu,

rozvody vody teplé i studené včetně stoupacích šachet, hlavních svislých rozvodů a odbočky od nich až k poměrovým měřidlům pro byt, včetně těchto měřidel a uzávěrů,

celá soustava rozvodů tepla a zařízení sloužícího k rozúčtování nákladů na topení

veškeré zařízení vzduchotechniky,

rozvody telefonu, domácí zvonek, vnitřní vybavení a umělecká výzdoba společných částí domu a jiné příslušenství domu, které je nezbytně nutné k provozu domu a k užívání jednotek a z hlediska své povahy je k tomuto účelu určeno.

 

II/4. Společnými částmi domu ve výlučném užívání jsou:

sklepní kóje,

balkóny a lodžie jsou-li přístupné pouze z bytu, včetně přístupových dveří,

okna,

části rozvodů tepla umístěné v bytě, radiátory a termostatické ventily s hlavicemi.

 

 

Čl. III.

 

 Práva a povinnosti uživatelů bytových jednotek

 

III/1. Vzájemný vztah vlastníků jednotek, jejich práva a povinnosti upravují § 1175- § 1184 občanského zákoníku 89/2012 Sb.,  Prohlášení  vlastníka, Stanovy SVJ, Domovní řád, Kamerový provozní řád, Požární směrnice. Jinak se vztahy řídí usnesením shromáždění vlastníků jednotek.

III/2. Bytové jednotky v domě jsou výhradně určeny k bydlení. 

III/3. Uživatel bytu je povinen řádně užívat byt, společné části a zařízení domu a  řádně užívat plnění, jejichž poskytování je spojeno s užíváním bytu, zachovávat všechny předpisy o užívání bytového majetku. Je povinen dodržovat zásady a ustanovení Domovního řádu a vytvářet tak společně se statutárním orgánem podmínky zaručující  všem obyvatelům domu nerušené užívání bytu, společných prostorů a  zařízení domu.

III/4. Uživatel bytu má právo užívat jednotku tak, aby nebyla dotčena práva ostatních uživatelů bytů v domě, spoluužívat prostory určené ke společnému  užívání a všechny společné části domu a pozemku.

III/5. Uživatel bytu nesmí provádět stavební úpravy bytu nebo jiné podstatné úpravy v bytě bez předchozího projednání s orgány společenství, i když tak chce provést na své náklady. Jedná se zejména o zavádění nebo změnu vodovodního, elektrovodného, plynového vedení, instalování elektrických nebo plynových spotřebičů vyžadujících změnu instalace, zazdívání nebo prorážení oken, přemísťování dveří, odstraňování příček.

III/6. Zřizovat rozhlasové a televizní antény na obvodových zdech či na střeše lze jen po projednání v orgánu společenství vlastníků a se statutárním orgánem na základě písemného souhlasu, v kterém budou uvedeny podmínky možné  instalace. Za případné způsobené škody instalací či provozem odpovídá majitel a uživatel zařízení nebo ten uživatel bytu, který dal souhlas firmě k montáži.

III/7. Statutární orgán je oprávněn po předchozím oznámení vlastníkovi či nájemci vstoupit do bytu či nebytového prostoru za účelem zjištění technického stavu bytu a provedení odečtu, kontroly, příp.výměny měřidel. Ve výjimečných případech  (havárie, ohrožení života a zdraví osob, bezprostředně hrozící škoda  na majetku) bude zajištěno zpřístupnění bytu policií i bez souhlasu uživatel bytu. O tomto zásahu vyrozumí statutární orgán neprodleně  uživatele bytu.

 III/8. V zájmu předcházení násilného otevření bytu či nebytového prostoru z důvodů havárie apod. je povinností, v případě delší nepřítomnosti uživatel bytua (nájemníka), oznámit statutárnímu orgánu místo pobytu anebo adresu (telefon) osoby zmocněné ke zpřístupnění bytu.

 

Čl.IV.

Zajištění pořádku a čistoty v domě.

 

IV/1. Všichni uživatelé bytu  jsou povinni dodržovat klid, pořádek a čistotu ve společných částech, vyvarovat se jednání porušujícího dobré mravy, veřejný pořádek nebo jednání, které by bránilo nerušenému výkonu práv ostatních uživatelů bytů. 

IV/2. Uživatel bytu je povinen zdržet se umisťování předmětů nepatřících k vybavení domu ve společných částech a společných prostorách domu, zejména ukládání látek snadno vznětlivých, hořlavých nebo jinak nebezpečných, zdržet se užívání otevřeného ohně, kouření ve společných prostorách domu, výtahové kabině a v prostoru na střeše nebo vytváření překážek ve společných částech, větrání bytu do společných vnitřních prostorů domu. Čištění věcí, např. klepáním a vytřepáváním, je možné jen na místech k tomu určených a mimo dobu nočního klidu. Znečištěný prostor musí být uveden do původního stavu.

IV/3. V případě pohybu ve společných prostorách bez automatického zhasínání světla je povinen uživatel bytu zajistit, aby bylo při jeho odchodu v těchto prostorách zhasnuto, je povinen dbát na uzavírání oken ve sklepě či komorách, pokud venkovní teplota dosáhne bodu mrazu.

IV/4. Uživatel bytu je povinen se zdržet užívání balkonu a lodžií jako skladiště, zajistit, aby předměty umístěné na balkonech a lodžiích byly zabezpečeny proti pádu, při zalévání zde umístěných květin dbát na to, aby nedocházelo ke stékání vody do nižších podlaží. 

IV/5. Vývěsky, nápisy a další informační zařízení mohou být v prostorách domu a na domě umisťovány pouze s předchozím písemným souhlasem statutárního orgánu společenství; tento souhlas nenahrazuje povolení příslušného orgánu státní správy, je-li ho třeba. Při zániku práva na umístění informačního zařízení zavazuje se vlastník bytu neprodleně toto zařízení odstranit a svým nákladem uvést místo do původního stavu. Uživatel bytu se zdrží umisťování reklam a vývěsek na informační tabuli sloužící pro podávání informací statutárním orgánem společenství.   

IV/6. Uživatel bytu je povinen dbát na vhodné označení zvonku do jednotky jménem svým nebo jménem osoby, jíž umožnil užívání jednotky. 

IV/7. Pokud uživatel bytu uzavře domovní uzávěry vody, plynu a podobně, zajistí, aby jejich uzavření a otevření bylo včas oznámeno ostatním uživatelům bytů. K hlavním uzávěrům vody, plynu, kanalizačním čistícím vstupům a dalším obdobným zařízením ve společných prostorách musí být vždy zajištěn volný přístup. Pokud jsou tato zařízení umístěna v prostorách uživatele bytu, musí být přijata taková opatření, aby byl k těmto umožněn přístup i za nepřítomnosti uživatele bytu. 

IV/8. Úklid, údržbu a opravy bytu a jeho zařízení provádí uživatel bytu na svůj náklad. Zimní údržba se provádí podle příslušných ustanovení zákona o pozemních komunikací. Prostředky a pomůcky pro úklid, ke kterému se počítá i údržba chodníků a pozemků, náležející domu, jsou zajišťovány statutárním orgánem SVJ z fondu oprav.

 

Čl. V.

 Držení zvířat v bytě

 

V/1. Uživatel bytu může chovat jen takový počet domácích zvířat takového druhu, který neobtěžuje zvláště hlukem a zápachem ostatní obyvatele domu. Je povinen zamezit volnému pobíhání jím držených domácích zvířat, nepřechovávat zvířata a nekrmit je ve společných částech domu a na okolním pozemku. Dbát, aby jím držená zvířata neznečišťovala okolí domu a v případě vzniku znečištění toto ihned svým nákladem odstranit. Uživatel bytu je povinen zdržet se chovu zvířat k domácímu chovu nevhodných, případně nebezpečných druhů, a zdržet se chovu většího počtu zvířat (útulek, chovatelská stanice).

V/2. Písemného souhlasu statutárního orgánu SVJ je třeba k držení většího počtu (tj. tři a více) domácích zvířat

 

Čl. VI.

 Užívání společných částí domu

 

VI/1 Společné části domu se užívají jen k účelům odpovídajícím jejich povaze a určení tak, aby nedocházelo k omezování práv ostatních uživatelů bytů v domě. Umísťování jakýchkoliv předmětů nepatřících k vybavení domu  není ve společných prostorách dovoleno, pokud uživatel nemá povolení od statutárního orgánu k časově omezenému využití těchto prostor. Dostatečně velké společné prostory může SVJ vyhradit vlastníkům bytů k užívání pro určitý účel, např. pro jízdní kola.

VI/2. Uživatelé bytu jsou povinni: 

umožnit přístup k uzávěrům, hydrantům, měřičům,

zabezpečit, aby v domě nebyly ukládány látky snadno vznětlivé či  jinak nebezpečné a nebylo užíváno   otevřeného ohně,

zabezpečit, aby věci uložené ve sklepech nebyly zdrojem šíření hmyzu a hlodavců,

květinové nádoby umístěné v oknech nebo lodžiích musí být zabezpečeny proti pádu, 

při zalévání květin nesmí být smáčena fasáda domu,

nevytvářet podmínky k porušování hygienických a požárních předpisů,

zdržet se kouření, požívání alkoholu a omamných látek ve společných částech domu,

poškozovat trávník a keře v okolí domu, včetně fasády a dveří společných částí domu,

nevyhazovat jakékoliv předměty z oken, balkónů a vhazovat předměty do výtahové šachty,

nevyužívat společné prostory jako dílny, opravny.

VI/3. Je nepřípustné umísťovat ve společných částech domu:

popelníky 

motorová  vozidla

hořlavé látky

nadměrné botníky, skříně,  odpadky, květináče, 

předměty, které zužují únikový prostor či překážejí při evakuaci osob (požár)

VI/4. Společná zařízení domu se mohou používat pouze podle pravidel stanovených SVJ. Pokud je používání společného zařízení spojeno se spotřebou energie nebo vody, je uživatel povinen spotřebu uhradit způsobem, který mu SVJ určí. Výjimkou je využívání úklidové místnosti v suterénu pro účely úklidu společných prostor. Jakékoliv úpravy na elektrickém osvětlení elektrických zařízení je povoleno pouze se svolením správy domu. Hlavní uzávěry vody, plynu, elektrické skříně a podobná zařízení musí být volně přístupná. Je s nimi zakázána jakákoliv neodborná manipulace, pokud nejde o odvrácení nebezpečí pro osoby a dům.

 

 

Čl. VII.

 Klíče a jejich užívání, otevírání a zavírání domu

VII/1. Vlastník bytu  má právo za úplatu na dva klíče nebo čipy od domovních dveří a společných prostorů.

VII/2. Uživatel bytu je povinen řádně uzavírat domovní dveře tak, aby nebyl umožněn přístup do domu bez použití klíče a čipu. 

VII/3. Klíče od společných prostor domu a zařízení jsou uloženy u předsedy SVJ příp. domovníka.

VII/4. Není dovoleno svěřovat klíče nebo čipy od vchodových dveří cizím osobám.

     

Čl. VIII.

 Kolárny, sušárna, praní

 VIII/1. Každý uživatel bytu je oprávněn užívat kolárny k ukládání provozuschopných kol, saní, kočárků a sušárny k sušení vyždímaného prádla po nezbytnou dobu. Vytápěné jsou jen sušárny ve výměníkách. Šňůry na věšení prádla SVJ nezajišťuje.

 

Čl.IX.

Informační zařízení

 

IX/1. Statutární orgán instaluje na vhodném, všem přístupném místě a v každém vchodě informační vývěsku; jejím prostřednictvím předává domu informace vlastníkům bytů. Webové stránky SVJ jsou www.svjprazska.cz

IX/2.Vývěsky, nápisy a jiná informační nebo reklamní zařízení na domovních průčelích a uvnitř objektu mohou být umístěny jen s písemným souhlasem SVJ.

IX/3. Uživatel bytu je povinnen instalovat a udržovat svou jmenovku na zvonkovém panelu, poštovní schránce a vstupních dveří bytu.

IX/4.U podnikatelských subjektů v nebytových prostorech a bytech lze umístit obchodní jméno, popřípadě jiné informace či reklamu, na objektu pouze s písemným souhlasem SVJ.

 

Čl.X

Technické vybavení

 

X/1.Technická vybavení domu (výtah, osvětlení, vytápění apod.) lze využívat za podmínek stanovených příslušnými provozními předpisy a pouze k účelu ke kterému jsou určeny. Je zakázáno zneužívat tyto zařízení a jakýmkoliv způsobem do nich zasahovat (např. blokovat tlačítko výtahu, blokování zámků vstupních dveří, zasahování do osvětlení, rozvodů tepla, vody, internetu, elektřiny apod.).

X/2.K hlavním uzávěrům vody, plynu, odpadům a jiným podobným zařízením musí být vždy volný přístup. Jsou-li tato zařízení vyhrazena k užívání pouze některým, či jednomu nájemci, musí být učiněna taková opatření, aby k nim byl v případě nutnosti zajištěn přístup.

Čl. XI.

 Klid v domě

XI/1. V době od 22.00 hod do 6.00 hod je v domě noční klid.

XI/2.  Uživatel bytu je povinen si při užívání jednotky počínat v souladu s dobrými mravy tak, aby nedocházelo k obtěžování ostatních uživatelů bytů. Při provádění stavebních prací v bytě je povinen oznámit   termín provádění stavebních prací statutárnímu orgánu společenství a okolním uživatelům bytu a dbát na to, aby práce byly prováděny pouze v pracovních dnech a v sobotu v době od 8:00 hod. do 18:00 hod.

XI/3.  Uživatel bytu užívá byt v souladu s dobrými mravy tak, aby neobtěžoval spolubydlící nadměrným hlukem. 

XI/4. Uživatel bytu je povinen si zajistit odrušení svých elektrických spotřebičů a přístrojů, jestliže jejich činnost působí závady v příjmu  rozhlasových a televizních pořadů.

 

 

Čl. XII.

 

Topení

 

XII/1. Pravidla pro vytápění a dodávku teplé užitkové vody se řídí vyhláškou číslo 152/2001 Sb., s tím že dodávka teplé užitkové vody je uskutečňována denně od 6.00 do 23.00 hod.

XII/2. V průběhu otopného období jsou byty vytápěny od 6.00 do 22.00 hod., případně je topení zastaveno, vyžaduje-li to průběh venkovních teplot.

XII/3. V případě souhlasu dvou členů statutárního orgánu se vytápění uskutečňuje i mimo topné období, vyžaduje-li to průběh venkovních teplot.

Čl. XIII.

 

Opravy a údržba

 

XIII/1. Uživatel bytu  může provádět opravy a údržbu bytu podle vlastního uvážení, ale pouze v souladu se stavebním zákonem.

XIII/2. Pokud bude užívat společných částí domu nad obvyklou míru, např. k časově omezenému skladování potřebného materiálu, potřebuje k tomu souhlas SVJ.

XIII/3. Způsobí-li uživatel bytu nebo osoby s ním bydlící škodu na společných prostorách a zařízeních domu, je povinen ji na vlastní náklady ( pokud ji nelze uhradit z pojištění) odstranit.

 

Čl.XIV.

Postih

 

XIV/1. Způsobí-li uživatel bytu  škodu na společných prostorách a zařízeních domu, je vlastník bytu povinen ji na svůj náklad bezodkladně odstranit. Neučiní-li tak, zajistí odstranění škody statutární orgán a to na náklad vlastníka bytu.

XIV/2.  O všech formách postihu rozhoduje statutární orgán, o všech stupních postihu vlastníka se provede zápis a tento je přílohou zápisu nejbližšího Shromáždění. Projednávání nedostatků se provádí za účasti nejméně dvou členů statutárního orgánu. 

Čl. XV.

 

 Ustanovení společná a závěrečná

 

XV/1. Jsou-li uživateli bytů v domě i nájemníci, vztahuje se na ně Domovní řád. 

XV/2. Porušení povinnosti a zásad uložených Domovním řádem může být předmětem řešení a jednání orgánů SVJ, ve vážných věcech i právní cestou.

XV/3. Domovní řád je schvalován ve smyslu stanov SVJ. Dojde-li ke změnám Domovního řádu v době mezi shromážděními vlastníků, tyto změny jsou považovány za dočasné a jsou schvalovány statutárním orgánem SVJ,  platí až do shromáždění SVJ, které je buď potvrdí, nebo zruší. Domovním řádem  domu čp.1197-1199 nejsou vůbec dotčena práva a povinnosti  vyplývající z jiných právních předpisů zde neuvedených a Stanov SVJ a vztahují se na všechny uživatele domu, nájemníky, podnájemníky a přiměřeně i na osoby pohybující se v domě.

 

Domovní řád nabývá účinnosti dnem 14.7.2016 byl schválen Shromážděním dne 14.7.   2016. Řád bude vyvěšen ve společných prostorech domu.