SVJ Pražská 1197

Pelhřimov

Požární směrnice

POŽÁRNÍ ŘÁD
Čl. 1
Základní ustanovení.
Tento požární řád a poplachové směrnice jsou zpracovány pro Společenství vlastníků Pražská 1197, 1198 a 1199, ul. Pražská 1199, Pelhřimov. Upravují základní zásady zabezpečení požární ochrany v tomto objektu a stanovují povinnosti vlastníků (nájemců) bytů z hlediska preventivní požární ochrany. Požární nebezpečí spočívá zejména při manipulaci s hořlavými kapalinami, při provozu tepelných spotřebičů bez dozoru, používání plynových spotřebičů, při neodborných zásazích do elektrické nebo plynové instalace, používání otevřeného ohně, kouření apod. Za dodržování požadavků požární ochrany jsou odpovědni všichni uživatelé domu, to je vlastníci i nájemníci.

Čl. 2
Povinnosti majitele budovy.
1. Zajistit, aby budova byla vybavena hasebními prostředky v dostatečném množství a pečovat o jejich řádný stav.
2. Pravidelně provádět revize elektrické instalace, hromosvodů, přenosných hasicích přístrojů a požárních hydrantů.
3. Zajistit rychlé a důsledné odstranění požárních závad.
4. Zajistit vyvěšení tohoto požárního řádu a poplachových směrnic v místě trvale přístupném všem uživatelům bytů.
5. Zajistit označení místnosti, kde jsou umístěna zařízení související s požární ochranou.
Čl. 3
Povinnosti vlastníků (nájemců) bytů.
1. Každý vlastník (nájemce) bytu je povinen počínat si tak, aby nezavdal příčinu ke vzniku požáru, neohrozil zdraví, život osob a majetek.
2. Je zakázáno kouření a používání otevřeného ohně ve společných prostorách domu (sklepy, schodiště, balkóny...)
3. Při zdolávání požárů, živelných pohrom a jiných mimořádných událostí je povinen poskytnout přiměřenou pomoc.
4. Umožnit přístup do své bytové jednotky a jejího příslušenství (sklep) za účelem zjištění požárních závad.
5. Nepoužívat požární zařízení (ruční hasící přístroje, hydrant) k jiným účelům, než jsou určeny.
6. Znát umístění hlavního uzávěru vody a hlavního jističe elektrické energie.
7. Hlásit statutárnímu orgánu společenství vlastníků veškeré závady, které by mohly zapříčinit vznik požáru.
Čl. 4
Rozmístění hasebních prostředků.
Nástěnný hydrant: v suterénu vedle výtahu vpravo
Ruční hasící přístroje: práškové (v obou sklepních prostorech čp.1197, čp.1199 a výtahových strojovnách)

Čl. 5
Základní zásady zabezpečení požární ochrany.
1. Při manipulaci s otevřeným ohněm v bytě dbát zvýšené opatrnosti.
2. Tepelné spotřebiče nesmí být ponechány bez dozoru a musí být používány dle pokynů výrobce zařízení.
3. Nezasahovat do elektrických zařízení (opravy, výměna vodičů, krytů světel..) bez platné elektrotechnické kvalifikace.
4. Udržovat volný přístup k hlavním uzávěrům vody a elektrickým rozvaděčům, přenosným hasicím přístrojům, hydrantům, uzávěrům vody, k únikovým východům a udržovat v nepoškozeném stavu bezpečnostní značení.
5. Na společných chodbách (i ve sklepě) a schodištích neskladovat žádný materiál a předměty.
6. Dbát opatrnosti při kouření, nevyhazovat nedopalky z oken.
8. Ve sklepních kójích skladovat minimální množství hořlavých látek (nábytek, oděvy, papír, dřevo, ředidlo..)
9. Hořlavé kapaliny všech tříd nebezpečnosti je nutné skladovat v originálních uzavřených a označených nádobách, při manipulaci s nimi je zakázáno kouřit nebo používat otevřený oheň. Místnost, ve které probíhá manipulace s hořlavými kapalinami musí být dostatečně větrána.
10. Snižovat průchozí profil schodiště včetně podest na šířku menší než 110 cm (např.skříněmi, botníky, květináči..) a ukládat věci do vzdálenosti menší než 10 cm od rozvodu vody, topení a plynu.
11. Ponechávat malé děti bez dozoru.

V Pelhřimově dne 14.7.2016
POŽÁRNÍ POPLACHOVÉ SMĚRNICE
Čl. 1
Účelem směrnice je vymezení činnosti všech osob nacházejících se v panelovém domě Společenství vlastníků Pražská 1197, 1198 a 1199, ul. Pražská 1199, Pelhřimov v případě vzniku požáru v tomto objektu.
Čl. 2
Každá osoba, která zpozoruje požár nebo podezření z možného vzniku požáru je povinna pokusit se jej vlastními silami a dostupnými prostředky uhasit, nebo zabránit jeho dalšímu šíření. Pokud se nepodaří požár uhasit, je každý povinen okamžitě opustit ohrožený prostor (byt, sklep, ..) se všemi osobami nacházejícími se v ohroženém prostoru a nahlásit požár na ohlašovnu požáru Hasičského záchranného sboru na telefonní číslo 150 či na tísňovou linku 112.
V hlášení uveďte: místo, kde hoří (adresa, podlaží), co hoří, ohrožení osob, číslo telefonu, ze kterého voláte, vaše jméno a příjmení.
Čl. 3
Osoba, která nahlásila požár hasičům, musí okamžitě vyhlásit požární poplach pro osoby nacházející se v bytech a ostatních prostorách domu.
Požární poplach se vyhlašuje hlasitým voláním "HOŘÍ".
Čl. 4
Ostatní osoby, nacházející se v bytech a ostatních prostorách domu, se po vyhlášení požárního poplachu obléknou, vezmou pouze nejnutnější osobní věci (doklady, peníze, ..) a se všemi členy bytu se odeberou po schodišti (které slouží jako úniková cesta) ven na volné prostranství před objektem, kde se shromáždí na jednom místě s ostatními evakuovanými obyvateli. Je zakázáno v tomto případě použití výtahu !
Není-li možné objekt opustit (schodiště je značně zakouřeno, apod.), zůstanou osoby v jednotlivých bytech, uzavřou vchodové dveře a počkají na zásah hasičů. Neotvírat okna - otevřením oken způsobíte vniknutí kouře do bytu. Každý je povinen poskytnout na výzvu velitele zásahu osobní a věcnou pomoc.
Důležité kontakty:


Policie 158

Hasiči 150
Záchranná služba 155
Tísňové volání 112


Schváleno dne 14.7.2016