Kamerový řád

PROVOZNÍ ŘÁD

KAMEROVÉHO SYSTÉMU

Tento provozní řád určuje podmínky ochrany osobních údajů a jejich zpracovávání včetně zpracovávání osobních údajů v kamerovém systému instalovaném a provozovaném v domě Pražská čp.1197, 1198, 1199, Pelhřimov, v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů (dále jen "zákon").

1. Základní data o kamerovém systému

Umístění: Společenství vlastníků jednotek Pražská 1197, 1198 a 1199 na adrese Pražská 1197, Pelhřimov

IČ: 26053527

Statutár. zástupce: Ing. Čapek Jan,  předseda výboru SVJ

Kontaktní osoba: Ing.Čapek, Pražská 1199, Pelhřimov, tel. 602214799, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Snímané prostory: společné prostory a prostory před vchody bytového domu Pražská 1197, 1198, 1199 Pelhřimov

Kat. osob. údajů: popisné údaje

Souhlas: osobní údaje jsou zaznamenávány na základě stanov Společenství

Důvod instalace: zajištění ochrany osob a majetku v objektu bytového domu; prevence vandalismu

Počet kamer: 5 stacionárních

Umístění kamer: u vstupních dveří, u schránek

Záznamové zařízení: DVR vybavený softwarem pro ukládání záznamů z kamer na pevný disk; počítač není připojen k internetu, je umístěn v suterénu domu v uzamčené místnosti

Reg. číslo subjektu: 00056392

Datum registrace: 14. ledna 2015

2. Legislativní podmínky pro použití kamerového systému v obytném domě

a) Je využito ustanovení § 5 odst. 2 písm. e) zákona č. 101/2000 Sb.: "ochrana práv a právem chráněných zájmů správce, příjemce nebo jiné dotčené osoby".

b) Všichni obyvatelé domu musí být seznámeni se záměrem instalace kamerového systému: toto bylo zajištěno opakovaným projednáním na členské schůzi SVJ a rovněž je zapracováno do stanov SVJ

c) Je nutné dodržovat povinnosti správce uvedené v § 5 odst. 1 zákona č. 101/2000 Sb.

d) Je nezbytné respektovat ustanovení občanského zákoníku upravující podmínky ochrany osobnosti.

e) Střežený objekt musí na všech přístupových místech obsahovat upozornění, že v objektu je instalován kamerový systém.

f) Pro provozovatele kamerového systému platí ohlašovací povinnost na ÚOOÚ: splněno, číslo registrace 00056932.

i) Režim kamerového systému musí odpovídat zákonu č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

3. Účel pořizování záznamů

Záznamy prostoru jsou pořizovány výhradně pro zajištění bezpečnosti osob a zabezpečení domu v příčinné souvislosti s ochranou majetku společenství vlastníků jednotek.

4. Využití záznamů

a) Záznamy lze využít pouze v souvislosti se zjištěním události, která poškozuje výše uvedené, důležité, právem chráněné zájmy správce.

b) Přípustnost využití záznamů pro jiný účel je omezena pouze na významný veřejný zájem (např. boj proti kriminalitě) a v souladu se zákonem.

5. Lhůta pro uchovávání záznamů

a) Záznam událostí lze uchovávat pouze maximálně 48 hodin.

b) Po uplynutí stanovené lhůty jsou uložená data na záznamovém zařízení automaticky přemazávána novým aktuálním záznamem událostí, popřípadě bude proveden manuální výmaz záznamů.

6. Zpracovávání uchovávaných záznamů

Provozovatel sám neprovádí zásadní zpracování získaných záznamů, pokud nejsou dotčeny jeho zájmy v přímé souvislosti s vymezeným účelem.

7. Poskytnutí pořízených záznamů

a) Správce osobních údajů je oprávněn záznam poskytnout pouze v případě existujícího bezpečnostního incidentu, a to na písemné vyžádání orgánů činných v trestním řízení, soudu nebo jiného oprávněného subjektu.

b) Správce není oprávněn poskytnout ani využít záznam k jinému účelu, než pro který byl pořízen, ledaže by mu to ukládal některý právní předpis.

8. Osoby pověřené manipulací s kamerovým systémem a se záznamy

a) předseda výboru Společenství

Datum vydání provozního řádu: 14.7.2016

Vypracoval: Ing.Čapek Jan